مقالات فارسی

در این قسمت مقالات فارسی ای که در ارتباط با مدیریت زنجیره تامین می باشد برای دانش پژوهان عزیز قرار داده شده است. این قسمت به طور مرتب به روز خواهد شد و مقالات جدید بدان افزوده خواهد شد.

 1. چالشها و راهکارهای فراروی مدیریت زنجیره تامین (۱۳۸۳)
 2. نقش مدیریت زنجیره تامین کنندگان در کسب مزیت رقابتی سازمانهای تولیدی (۱۳۸۳)
 3. بررسی ابعاد و و رویکردهای مساله برون سپاری (١٣٨٣)
 4. ارایه مدلی به منظور برقراری ارتباط مابین مدیریت کیفیت فرایند و مدیریت کیفیت اطلاعات در زنجیره تامین (١٣٨٣)
 5. مدل ارزیابی عملکرد اینترنتی زنجیره تامین، الگویی برای بهبود کیفیت خدمات پستی نوین در کشور (١٣٨٣)
 6. افزایش یکپارچگی زنجیره تامین با پیاده سازی سیستم تجارت الکترونیکی: نمونه شرکت بازرگانی دولتی ایران (١٣٨٣)
 7. انتخاب بهترین شیوه تامین تکنولوژی زنجیره تامین براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (١٣٨٣)
 8. راه حلی جامع برای برنامه ریزی حمل و نقل در زنجیره تامین (١٣٨٣)
 9. بستر سیستمی سماپل برای لجستیک (۱۳۸۳)
 10. معماری لجستیک در سطح استراتژیک (۱۳۸۳)
 11. بررسی سیستمهای اندازه گیری عملکرد لجستیک اثربخش و کارآمد (۱۳۸۳)
 12. بررسی و تبیین نقش لجستیک در چرخه عمر سازمان، سیستم و محصول (۱۳۸۳)
 13. ارایه مدلهایی در زمینه یکپارچه سازی هزینه کل لجستیک در مدیریت زنجیره تامین (۱۳۸۳)
 14. توسعه مدل بهینه هزینه کل توزیع لجستیک در شرایط یک تولیدکننده و چند انبار توزیع در مدیریت زنجیره تامین (۱۳۸۳)
 15. پیچیدگی در زنجیره های تامین (۱۳۸۳)
 16. طراحی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت زنجیره تامین برای صنایع بزرگ (۱۳۸۳)
 17. توسعه یک مدل چندهدفه فازی برای هموارسازی استفاده از تجهیزات حمل و نقل در سیستم های لجستیک (۱۳۸۳)
 18. طبقه بندی مسایل توزیع در مدیریت زنجیره تامین (۱۳۸۳)
 19. ارایه مدل برنامه ریزی یکپارچه موجودی و حمل و نقل در مدیریت زنجیره تامین: مورد ایران خودرو (۱۳۸۳)
 20. طراحی مدلی برای برنامه ریزی حمل و نقل و ذخیره سازی غله: یک مطالعه موردی (۱۳۸۳)
 21. ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در زنجیره تامین قطعات خودرو (۱۳۸۳)
 22. طراحی یک سیستم خبره در کنترل تامین کنندگان برای شرایط مختلف خرید (١٣٨٣)
 23. طرح مکانیزم های ارتباطی و یادگیری در زنجیره تامین بر پایه عامل های هوشمند (١٣٨٣)
 24. طرحی انگیزشی جهت به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره عرضه (۱۳۸۳)
 25. الگوهای کنترل فرایند برونسپاری در یک زنجیره تامین (۱۳۸۳)
 26. ارایه مدل توسعه تدارکات مبتنی بر فناوری اطلاعات (۱۳۸۳)
 27. مدیریت زنجیره تامین از دوازده جنبه رفتاری (۱۳۸۳)
 28. بررسی تاثیر سطح موجودی بر بهره وری در زنجیره تامین (۱۳۸۳) 
 29. نقش لجستیک در توسعه کارآفرینی کشور
 30. نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تامین، بکارگیری و پیاده سازی آن
 31. کاربرد روش DEA در ارزیابی تامین کنندگان
 32. تحول در زنجیره عرضه؛ حرکت از رویکرد ناب و وظیفه مدار به سمت رویکرد چابک و نیازمدار(۱۳۸۳)
 33. اثرات بکارگیری تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین و چالشهای پیش رو (۱۳۸۳)
 34. یک ساختار پیشنهادی برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین درصنایع ایران (۱۳۸۳)
 35. کاربرد فرآیند تحلیل شبکهای در انتخاب سیستمهای فشاری، کششی یا مختلط در زنجیره تامین(۱۳۸۳)
 36. ارائه چارچوبی برای دسته بندی اثرات بازارگاه های الکترونیکی بر مدیریت زنجیره تأمین (E-Marketplaces) (۱۳۸۳)
 37. ارایه مدلی به منظور برقراری ارتباط مابین مدیریت کیفیت فرایند ومدیریت کیفیت اطلاعات درزنجیره تامین(۱۳۸۳)
 38. تدوین استراتژی در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی(۱۳۸۳)
 39. ارائه روشهای ابتکاری و حل مسیریابی وسایل نقلیه با حمل در بازگشت در حالت غیر همگن (۱۳۸۳)
 40. بررسی نقش شبکه های حمل ونقل زمینی در عملیات نظامی با استفاده از
  GIS مورد مطالعه محور بوشهر – فارس
  (۱۳۸۳)
 41. برنامه ریزی همزمان تولید و تدارک در شرایط تخفیف با نگرش مدیریت زنجیره تامین(۱۳۸۳)
 42. یک مدل پیوسته برای طراحی سیستم های تولید – توزیع به همراه یک روش پیشنهادی برای حل مدل فوق از طریق شبیه سازی(۱۳۸۳)
 43. زمان بندی تولید و تحویل انباشته های اقتصادی در زنجیره های تامین(۱۳۸۳)
 44. انبارداری و ذخیره سازی مکانیزه در لجستیک بر مبنای SMOAD (تئوری-عملی) (۱۳۸۳)
 45. مقدمات اجرای تولید ناب در گروه صنعتی ایران خودرو از طریق بکارگیری سیستم ”مدیریت جریان ارزش“ و ”شبیه سازی“ فعالیت ها(۱۳۸۳)
 46. راهبرد در مدیریت خرید و تأمین (۱۳۸۳)
 47. حرکت به سمت مدیریت زنجیره عرضه از طریق پیاده سازی سیستم مکانیزه فروش و توزیع(۱۳۸۳)
 48. ارزیابی سیستم زنجیره عرضه از طریق مدل تعالی EFQM
 49. بررسی ابعاد یکپارچه سازی بین اتوماسیون صنعتی و ERP
 50. ارائه مدلی برای زمانبندی تولید چند سایتی در زنجیره عرضه(۱۳۸۳)
 51. الگوریتم تخصیص مقادیر ذخیره احتیاطی در یک زنجیره تأمین (۱۳۸۵)
 52. مدیریت کیفیت زنجیره تامین و عوامل موثر و مرتبط با ان (۱۳۸۵)
 53. اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین(۱۳۸۵)
 54. طراحی زنجیره تامین:اهمیت برنامه ریزی ظرفیت استراتژیک در مهار نوسانات تقاضا(۱۳۸۵)
 55. تجارت الکترونیک و تعامل عامل های هوشمند در زنجیره تامین و تغییرات(۱۳۸۵)
 56. یک مدل موجودی احتمالی برای زنجیره تأمین دو منبعی با تأمین کنندگان متفاوت(۱۳۸۵)
 57. بررسی تأثیرات سیستم “مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI)”در زنجیره تأمین با استفاده از مدل ریاضی(۱۳۸۵)
 58. تحلیل معیار “تحویل به موقع” در یک زنجیره تأمین(۱۳۸۵)
 59. ممیزی فرآیندهای زنجیره تأمین توسط شش سیگما(۱۳۸۵)
 60. نقش بسته بندی های استاندارد درکاهش هزینه ها در زنجیره تأمین(۱۳۸۵)
 61. شبیه سازی زنجیره تامین با استفاده از عامل های هوشمند(۱۳۸۵)
 62. طراحی استراتژیک زنجیرۀ عرضه برای محصول جدید با استفاده از مدلسازی فازی(۱۳۸۵)
 63. مکانیزم تعیین میزان سفارشات عام لهای یادگیرنده زنجیره تامین در محیط نامعین(۱۳۸۵)
 64. طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین با معیارهای چندگانه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی(۱۳۸۵)
 65. مدیریت امنیت اطلاعات با استفاده از عاملها در سازمانهای مجازی و زنجیره های تامین(۱۳۸۵)
 66. مدل توسعه زنجیره تامین مالیات (۱۳۸۵)
 67. (MSSCM) طراحی مدل شبیه سازی مدیریت زنجیره تأمین(۱۳۸۵)
 68. پیاده سازی ERP در سازمان های لجستیک با به کار گیری تئوری مدیریت پهنای باند (۱۳۸۵)
 69. شناسایی و اولویت بندی معیارها و شاخص های مؤثر در طراحی نظام ملی اطلاعات کالا با استفاده از مدلهای تصمیم گیری گروهی (۱۳۸۵)
 70. بررسی اثر الگوی سفارش دهی X+Yبر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تامین (۱۳۸۵)
 71. ارائه مدل دو سطحی برنامه ریزی خطی با استفاده از نگرش نظریه بازی ها در زنجیره تامین فروشنده – خریدار
 72. کنترل تولید-توزیع-موجودی پیش بین سیستم های مدیریت زنجیره تامین با کاهش اثر تغییرپذیری تقاضا
 73. حل مسأله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار با استفاده از دسته بندی به روش جستجوی حریصانه
 74. ارائه و حل یک مدل مکانیابی، تولید و موجودی چندکالایی با افق زمانی پویا در
  زنجیره تامین فولاد
 75. کاربرد تحلیل رگرسیون در مدلسازی عملکرد بنگاههای زنجیره عرضه
 76. تعیین سیاست سفارش دهی بهینه در زنجیره تامین با پیاده سازی مدل تصمیم گیری چند معیاره انتخاب تامین کنندگان
 77. ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی AHP_DEA
 78. مدل سازی مسائل زنجیره تامین با تقاضای فازی
 79. برنامه ریزی تولید با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ارمانی فازی
 80. بهینه سازی چند هدفه برون سپاری کارا در یک زنجیره تامین

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران است.